Unie botanických zahrad ČR

15. 3. 2016 | autor: Anna Tichá

Dne 16. 2. 2005 byla na ustavující Valné hromadě ve VÚKOZ Průhonice založena jako občanské sdružení
osob a institucí, reprezentujících botanické zahrady, arboreta a významné botanické sbírky Unie
Botanických zahrad České republiky (dále jen Unie). Na Valné hromadě byl schválen návrh stanov
a provedena volba orgánů Unie. 13. 4. 2005 byla Unie zaregistrována Ministerstvem vnitra. Jejím
sídlem je Botanická zahrada hlavního města Prahy. V současné době má 29 členů.

Smyslem činnosti Unie je napomáhat uplatňování poslání botanických zahrad a jejich celkovému rozvoji.

Poslání a cíle Unie

  • Společně postupuje při ochraně obecných i specifických zájmů botanických zahrad.
  • Připravuje podklady a stanoviska k legislativním opatřením a jiným opatřením státních orgánů, které se dotýkají působnosti příslušných botanických zahrad.
  • Připravuje podklady a stanoviska botanických zahrad při koncipování širších strategií a programů péče o životní prostředí, ochrany přírody, biodiversity a genofondu planých a pěstovaných rostlin orgány státní správy, orgány místní samosprávy, vědeckými institucemi.
  • Zastupuje botanické zahrady na mezinárodním odborném fóru v případech, kdy je třeba vyjádřit společné stanovisko. Zpřístupňuje všem českým botanickým zahradám informace z mezinárodní spolupráce botanických zahrad a organizací působících v ochraně přírody.
  • Iniciuje, podporuje a koordinuje vznik a dodržování pěstitelských programů botanických zahrad České republiky a účast těchto zahrad na obdobných mezinárodních programech.
  • Metodicky pomáhá k sestavení a uskutečnění účinných programů výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, obstarává přitom záležitosti, které je účelné zařídit společně, například v ediční činnosti.
  • Spolupracuje se vzdělávacími institucemi při zadávání a řešení odborných a vědeckých prací. Pečuje o odborný růst pracovníků botanických zahrad a vzájemnou informovanost, vytváří společný informační fond botanických zahrad.
  • Podporuje využití věcného a lidského potenciálu botanických zahrad pro vědecké poznání a výzkum a koordinuje faktickou účast na konkrétních programech, podporuje využití získaných výsledků v praxi.
  • Napomáhá řešení provozních a technických problémů rozvoje botanických zahrad, včetně společného obstarávání záležitostí provozního a technického charakteru v případech, na nichž se členové unie dohodnou.

Členové rady Unie:

Mgr. Věra Bidlová – prezidentka
Mgr. Magdaléna Chytrá – viceprezidentka
Ing. Libor Kunte, PhD.
Bc. Radoslav Kacerovský, DiS.
Ing. Pavel Sekerka
Ing. Petr Hanzelka, Ph.D. – tajemník

Členové Unie:

http://ubzcr.cz/clenove/

Komentáře

Přidat komentář

Napište část těla: preclík, voda, klávesnice, nos.