Pracovník/ce oddělení správy zeleně v odboru životního prostředí

15. 11. 2018 | místo konání: Praha | okres: Praha

Pracovník/ce odboru životního prostředí v oddělení správy zeleně, ÚMČ Praha 2, s místem výkonu práce Praha. Pracovní poměr na dobu neurčitou s 3-měsíční zkušební dobou.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

  1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
  2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
  3. způsobilost k právním úkonům,
  4. bezúhonnost.

Požadované vzdělání:
§ vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu – obor zemědělské inženýrství, zahradnictví, krajinného inženýrství nebo pozemkových úprav.
§ praxe v oboru vítána.
Požadované znalosti:
§ zkušenosti z oblasti výkonu státní správy a samosprávy vítány,
§ praxe v oblasti správy zeleně vítána,
§ komunikační a organizační schopnosti,
§ dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), program GIS výhodou.

Náplň práce: Zajišťuje údržbu ploch veřejné zeleně, podílí se na aktualizaci smluv souvisejících s údržbou zeleně a na kontrole jejich plnění, zajišťuje evidenci ploch veřejné zeleně a jejich aktualizaci, zajišťuje inventarizaci a průběžnou aktualizaci parkového mobiliáře, zajišťuje údržbu vodních prvků a závlahových systémů umístěných ve veřejné zeleni, zajišťuje údržbu a obnovu plastik svěřených do majetku městské části, provádí kontrolu provedení objednaných prací, připravuje návrh rozpočtu odboru životního prostředí a kontroluje věcnou správnost účetních dokladů, vypracovává návrhy koncepčních řešení problematiky správy veřejné zeleně, zajišťuje výběrová řízení pro veřejné zakázky, související s údržbou veřejné zeleně a ostrahou parků, provádí poradenskou činnosti v souvislosti s údržbou zeleně.
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 16. 11. 2018 na adresu:
Městská část Praha 2
Úřad městské části Praha 2
Oddělení personálně právní
nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pracovník/ce oddělení správy zeleně v odboru ŽP “

Předpokládaný vznik pracovního poměru 1.12.2018 nebo dle dohody.
Ing. Michal Kopecký, MPA
tajemník Úřadu městské části Praha 2

Komentáře

Přidat komentář

Napište část těla: preclík, voda, klávesnice, nos.