Výzva všem zájemcům! Staňte se členy nově založené sekce SZKT "Správa zeleně"

22. 2. 2019 | autor: Anna Tichá

První ustavující shromáždění členů nově vzniklé sekce Správa zeleně se uskuteční 28.2.2019 od 10.30 hod v budově sídla kanceláře SZKT. Na valné hromadě SZKT, která proběhla dne 29.11.2018 v Luhačovicích, byl většinou přítomných členů odhlasován vznik nové sekce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu – sekce „Správa zeleně“. Tato sekce by měla hájit zájmy správců zeleně a být partnerem pro instituce, které souvisí s řešením problémů, které správa zeleně a veřejných prostranství obecně přináší.

http://www.szkt.cz/…0228_fin.pdf

http://www.szkt.cz/…den_2019.pdf

Stejně tak by měla sekce být partnerem pro odborníky
z
dalších oblastí při řešení aktuálních témat, jako je např.
řešení zavádění modré a zelené infrastruktury, řešení adap-
tace na klimatické změny a další témata, která úzce souvisí
s
péčí o zeleň ve městech.
Pokud patříte do skupiny lidí, kteří jsou profesně provázáni se
správou zeleně, znáte problémy, které tuto činnost provázejí a
chcete je řešit, přihlaste se za člena sekce a pomozte posunout
tuto oblast dál.
K
členství v
sekci je nutné se přihlásit formou zaslání tohoto
požadavku do kanceláře SZKT na email
kancelar@szkt.cz
Členství v
sekci neznamená pro člena žádný další poplatek

členský příspěvek za členství ve Společnosti je současně i
poplatkem za členství v
sekci.
Zájemci, kteří nejsou členy SZKT se musí nejprve přihlásit za
člena Společnosti (v přihlášce napište do poznámky Váš poža-
davek na členství v
sekci Správa zeleně).
Prvním krokem, který bude následovat, je shromáždění členů
sekce, na kterém proběhnou volby do Rady sekce. Shromáždě-
ní proběhne začátkem roku 2019 (pravděpodobně v
únoru).
Dalším krokem bude tvorba strategického plánu sekce a sta-
novení priorit pro nejbližší období.
Potřeba založení sekce sdružující odborníky, kteří se jakýmko-
liv způsobem podílejí na tvorbě a managementu městské zele-
ně, je dlouhodobá. Již v
devadesátých letech krátce sekce fun-
govala, ale z
různých důvodů (především celospolečenské situ-
aci) zanikla. Následně po cca 15
-
ti letech byl vznik této sekce
iniciován opět doc. Ing. Pavlem Šimkem, Ph.D. Následně vznik-
la platforma správy zeleně, kterou iniciovaly a udržovaly kole-
gyně z
Plzně.
Nyní se již delší dobu objevoval požadavek na setkávání a vý-
měnu zkušeností. Tato potřeba se objevuje ze třech stran.
Nejsilnější zájem je samozřejmě ze strany pracovníků, kteří
jsou na pozicích správců zeleně. Dále jsou to hlasy ze strany
dodavatelů, kteří se profesionálně zabývají zakládáním a údrž-
bou především veřejných prostranství.
A v
neposlední řadě se zcela nově začal objevovat zájem ze
strany politických představitelů obcí, kteří pochopili, že atrak-
tivita veřejného prostoru je pro obec tou nejviditelnější vizit-
kou. A právě to je nejsilnějším argumentem pro oprávněnost
existence úzce specializovaného sdružení správců zeleně.
Základním úkolem sekce by mělo být sdružování pracovníků
správy zeleně, výměna zkušeností a iniciování školení a pora-
denství vyvolané poptávkou. Důležitým úkolem sekce by ale
mělo být i koncepční řešení problémů, které řeší pracovníci jak
v
praktických činnostech, tak i ve vztahu k
legislativě.

Ing. Kateřina Ruschková

Komentáře

Přidat komentář

Kolik má pavouk nohou?