Nabídka: Referent životního prostředí

19. 7. 2019 | místo konání: Štětí | okres: Litoměřice

Referent životního prostředí, Město Štětí. Příhlášky do 31.7.2019!!

Stručná náplň pozice:

 • spolupráce při údržbě a správě městské zeleně, poskytování odborné a metodické pomoci;
 • vedení agendy odpadového hospodářství města podle schváleného plánu;
 • projektové řízení záměrů v oblasti životního prostředí vyplývající ze strategického plánu rozvoje;
 • vedení agendy spojené s měřící stanicí.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou;
 • vzdělání se zaměřením životního prostředí, lesnictví, krajinářství výhodou;
 • řidičské oprávnění skupiny „B“;
 • praxe ve veřejné správě výhodou;
 • znalosti zákona o odpadech výhodou;
 • organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v kolektivu, vysoké pracovní nasazení;
 • dobrá znalost práce na PC.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.

K přihlášce připojte tyto doklady:

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících vykonávaných činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující odbornou znalost a dovednost.

  Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Místo výkonu práce: město Štětí
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů – platová třída 8.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete doporučeně do 31. 7. 2019 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 31. 7. 2019 do 17.00 hodin.
Bližší informace k pracovní pozici: Ing. Ladislav Balatý ( ladislav.balaty@steti.cz; tel:416 859 313).
Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a vedeny pouze pro účely uvedeného výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemní materiály vráceny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Komentáře

Přidat komentář

Kolik má člověk nohou?