Referent Odboru životního prostředí

26. 8. 2019 | místo konání: Praha | okres: Praha

Referent Odboru životního prostředí - Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městské části Praha-Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 15. 8. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
Referent Odboru životního prostředí

Druh – příklad náplně práce:
Referent státní správy a samosprávy – v oblasti životního prostředí, odpadové hospodářství, koordinace a výkon agend spojených s péčí o vzhled MČ (především veřejná prostranství a veřejná zeleň), příprava plánů a zajištění pravidelného čištění veřejných ploch, vytváření a spolupráce na projektech MČ a koncepčních dokumentech ÚMČ (především veřejná prostranství a veřejná zeleň).

Místo výkonu práce:
Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav;

Platové zařazení:
9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění;

Předpokládaný termín nástupu:
od 1. 10. 2019, popřípadě dohodou;

Pracovní úvazek:
celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíceZákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;

 dosáhla věku 18 let;

 je způsobilá k právním úkonům;

 je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících;

 ovládá jednací jazyk;

 splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.
Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:
 Magisterské nebo bakalářské vzdělání, minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,
nejlépe v některé z těchto oblastí:
 ekologie a životní prostředí
 ekologie a ochrana prostředí
 odpadové hospodářství
 ochrana přírody a krajiny
 Znalost zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a souvisejících právních předpisů
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou výhodou praxe v oblasti státní správy a samosprávy
 dobrá znalost práce na PC
 komunikační schopnosti
 zodpovědnost, samostatnost, analytické myšlení, flexibilita

Uchazeč podá písemnou přihlášku (jako samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náležitosti:

jméno, příjmení a titul uchazeče;

datum a místo narození uchazeče;

státní příslušnost uchazeče;

místo trvalého pobytu uchazeče;

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;

datum a podpis uchazeče.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nabízíme:
 Stabilní pracovní prostředí
 Osobní ohodnocení, odměny
 Stravenky
 Příspěvek na dopravu
 Příspěvek na dovolenou
 Zajistíme v plném rozsahu vstupní i průběžné odborné vzdělávání k výkonu dané agendy

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, nejpozději do 16. 9. 2019 do 12:00 hodin, v zalepené obálce označené slovy
„VŘ – Referent Odboru životního prostředí“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu

Praha-Zbraslav dne: 15. 8. 2019
_____________­_______________
Petr Janeček
Tajemník Městské části Praha-Zbraslav

Komentáře

Přidat komentář

Je-li dnes pondělí, co bylo včera za den?