Tři roky, tři zahraniční partnerské organizace a tři zásadní projekty

29. 10. 2019 | autor: Mgr. Klára Hrdá

(TZ)Botanická zahrada hl. m. Prahy se dlouhodobě věnuje tématu zpřístupnění expozic široké veřejnosti, tedy i návštěvníkům se specifickými potřebami. Vtomto roceúspěšně zakončila mezinárodní projekt financovaný z evropského programu Erasmus+s názvem Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE! Během tří letdíky tomuto programuvznikla putovní výstava pro všechny smyslya k ní tištěná metodika s online verzí ve čtyřech jazykových mutacích. Zároveň letos proběhlaúspěšnámezinárodní konference, kterouslavnostně zahájil Paul Smith,generální sekretář Světové organizace botanických zahrad (BGCI).

Botanická zahrada hl. m. Prahy je držitelem certifikátu Českého červeného kříže Přátelská místa a areál venkovních expozic je vybaven unikátním informačním a navigačním systémem pro zrakově znevýhodněné návštěvníky. „Zpřístupnění zahrady nejširší veřejnosti, včetně návštěvníků se specifickými potřebami, představuje v Botanické zahradě hl. m. Prahy důležité téma, kterému se věnujeme už více než dvacet let. Od roku 2016 zpracovávaltým našich zaměstnanců ve spolupráci se zahraničními partnery projekt v rámci programu Erasmus+ Evropské unie, který se dočkal pozitivního ohlasu během své prezentace jak vČeské republice, tak i vzahraničí,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.Projekt byl realizován ve spolupráci se švédskou botanickou zahradou v Göteborgu a s polskou botanickou zahradou při Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. Poslední partnerskou organizací byla Maďarská asociace botanických zahrad a arboret, která zastupuje zhruba 45 institucí. Nikdy nejsi sám aneb Odhalte tajemství symbiózy hmatem ačichemV rámci tříleté mezinárodní spolupráce se zrodila putovní výstava pro všechny smysly se symbolickým tématem symbiózy. „Téma spolupráce různých organismů jsme uchopili tak, aby se návštěvníci dozvěděli zajímavé informace i pomocí hmatu, sluchu a čichu. Výstavudoprovo­dilyčesko-anglické popiskya pro zrakově znevýhodněné návštěvníky jsmepřipravili­popisky v Braillově písmuazvukového průvodce,“vys­větluje Jarmila Skružná,spolu­autorka výstavy pro všechny smysly a kurátorka trojské botanické zahrady.Díky projektu Erasmus+vznikly pro tuto výstavu unikátní, profesionálně zhotovené modely, které zahrada nadálevyužívá běhemrozmanitých vzdělávacích aktivit a provázení. Výstavu Otevírací doba v říjnu:Skleník Fata Morgana:od 9.00 do 19.00 (út–ne, svátek)Venkovní expozice:od 9.00 do 19.00 Vinotéka sv. Klára:od 13.00 do20.00 (po–pá)od 11.00 do20.00 (so, ne, svátek)Otevírací doba odlistopadu do února:Skleník Fata Morgana:od 9.00 do 16.00 (út–ne, svátek)Venkovní expozice:od 9.00 do 16.00 Vinotéka sv. Klára:od 13.00 do17.00 (po–pá)od 11.00 do17.00 (so, ne, svátek)
Botanická zahrada PrahaTrojská 800/196, 171 00 Praha 7 –Troja, +420 234 148 111, info@botanicka.czwww.botanicka.cz2/6mohlinávštěv­nícizhlédnout na podzim roku 2018, o rok později proběhla v polské Poznani. V roce 2020 bude představena také vešvédskémGöteborgu a následující rok zavítá do Maďarska. „Naším cílem bylovytvořit interaktivníex­pozicirealizo­vatelnoupraktic­ky kdekoliv. Zájemcům nabízíme výstavní balíčekobsahu­jícíveškeré texty a grafický materiál, ale i praktické rady, jak vše realizovat. To vše je dostupné online,“dodává­Jarmila Skružná

Vstupte –zahrada je vám otevřenaPříprava výstav pro všechny smysly je i jedním ztématnovépublikace nazvanéBotanická zahrada: vstupte!, nesoucí podtitul Návštěvnícise specifickými potřebami vbotanických zahradách. Metodika je určena především zájemcům zřad edukátorů působících v botanických zahradách, centrech ekologické výchovya obdobnýchinsti­tucích. Díky spolupráci všech partnerů projektu zvemetodika k návštěvě zajímavých zahrad či muzeí nejen v České republice, ale i v Polsku, Maďarsku a Švédsku. Publikace vyšla vangličtiněap­řeložena byla také do polštiny, maďarštiny,švéd­štinyi do českého jazyka. Na webuvěnovaném projektui na stránkách Botanické zahrady hl. m. Prahy je dostupná její online verze ke stažení. Na vyžádání je možné ji získat i v tištěné podobě.Mezinárodní konferenceoslovila zájemce až zNigérieZaměstnanci botanické zahrady se významnou měroupodíleli také na realizaci mezinárodní konference,spo­lupořádanéjejich kolegy v polské Poznaniv červnu tohoto roku. „Konferencenaz­vanáBotanická zahrada: Zelený svět pro všechny! Vzdělávací aktivity pro návštěvníky se specifickými potřebami, kterou náš projekt inicioval, přilákala více než 100 účastníků ze 64 institucí a 22 zemí včetně mimoevropských. Velikou poctou a zároveň ubezpečením, že naše práce má opravdu smysl, byl úvodní proslov generálního sekretáře BGCI, pana Paula Smithe, který ocenil aktivity vedoucí k většímu zpřístupnění botanických zahrad,“, připomíná Eva Novozámská, metodička pro vzděláváníBotanické zahrady hl. m. Prahy.Ve svém úvodním proslovu Paul Smith zmínilsociální roli botanických zahrad. Zároveň zdůraznil, žezpřístupnění fascinujícího světa rostlin co nejširšímu spektru návštěvníků je v současnosti jedním ze zásadních úkolů botanických zahrad. „Kroměprezenta­cepřednášek a posterů k tématu jsme zorganizovali i workshopy věnované zapojení všech smyslů při zahradní výchově nebokomunikaci s návštěvníky a psaní jednoduchých textů. Těší nás, že naše práce inspirovala kolegy zmnoha dalších institucí,“ dodává Eva Novozámská.A co chystáBotanická zahrada hl. m. Prahydál?Skoncem projektuvšak práce zaměstnanců na zpřístupňování zahrady nekončí. „Plánujeme inovaci diskrétního navigačního systému určeného nejen pro návštěvníky se specifickými potřebami apokračujeme v budování Vonné stezky.Dne 3.října 2020 uspořádáme v botanické zahradě akci pro nejširší veřejnost, během nížnávštěvníci budou moci objevovatzahradu všemi smyslya zároveň si vyzkoušejí, jaké to je, když některý ze smyslů plně nefunguje,“uvedla Klára Lorencová, kurátorka Botanické zahrady hl. m. Prahy.
Botanická zahrada PrahaTrojská 800/196, 171 00 Praha 7 –Troja, +420 234 148 111, info@botanicka.czwww.botanicka.cz3/6Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE!Program Erasmus+ Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých se zásadními výsledkyPříjemcem grantu byla Botanickázahrada hl. m. Prahy, která se problematice svého zpřístupňování­veřejnosti se specifickými potřebamivěnuje více než dvacet let. Již od devadesátýchlet minulého století probíhají v zahradě takzvané „hmatové výstavy“,před­stavujícíorigi­nálním způsobem různá botanická i ekologická témata. Návštěvnícitěchto výstavnejsou odkázáni pouze na svůj zrak, ale zapojují takéhmat, sluch, čich i chuť. Akcejsou přístupné i osobám se zrakovým znevýhodněním, kterési je mohou díky zvukovému průvodci i asistujícímu personálu plnohodnotně užít. Od roku 2008 vznikalav­Botanické zahradě hl. m. Prahy také unikátní naučná stezka po venkovních expozicíchurčenái zrakově handicapovaným návštěvníkům. Prostřednictvím více než osmdesátiinfor­mačních sloupků s popisem v bodovém písmu a díky audioprůvodci a hmatové mapě areálu se mohou nevidomí s asistentem či průvodcem dozvědět mnoho zajímavého o vybraných rostlinách. Využití dalších smyslůběhem prohlídkyzahrady umožňuje hravou formou též vznikající Vonná stezka.Veřejnostmá možnost prohlédnout si tři její zastavení. Letos vlétě se v lesních expozicích botanické zahrady konalavýstava Zahrada pro všechny smysly, která nabídla několik interaktivních stanovišť, kde se návštěvníci seznamovali s rostlinami pomocí hmatu, čichui sluchu. Pro velký zájem byla výstava prodloužena a některé herní prvky zde zůstanou natrvalo.Název projektu: Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE Podpořeno zprogramu Erasmus+ Partnerské organizace: Göteborgs botaniska trädgård, Švédsko; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ogród Botaniczny, Polsko a Magyar Arborétumok és Botanikus kertek Szövetsége, MaďarskoWeb projektu: garden-comein.comHlavní výsledky: Výstava pro všechny smysly: Nikdy nejsi sám aneb Tajemství symbiózy (2018); publikace BOTANICKÁ ZAHRADA: VSTUPTE! Návštěvníci se specifickými potřebami vbotanických zahradách –metodika (2019), BOTANICAL GARDEN: COME IN! Visitors with Special Needs in Botanical Gardens –Methodology (2019); mezinárodní konferenceBotanical Garden: A Green World for Everyone! Educational Activities for Visitors with special needs in green spaces (Poznaň, 2019).
Botanická zahrada PrahaTrojská 800/196, 171 00 Praha 7 –Troja, +420 234 148 111, info@botanicka.czwww.botanicka.cz4/6Kalendář akcí Botanické zahrady hl. m. Prahyzáří–listopad 2019Od 23. září do 7. října je skleník Fata Morgana z technických důvodů uzavřen. Fotografická výstava –Krása rostlinného tělaDlouhodobá výstava u expozice KosatceCeloroční téma krásy rostlinného těla se promítá do letní výstavy fotografií pořízených zaměstnancibo­tanické zahrady, která osvěžilaprázdninový čas. Makrofotografi­erostlinné říše zachycují zajímavé úhly pohledu a překvapivé momenty, u nichž stojí za to se zastavit. Návštěvníkům přiblíží svět rostlin v neobvyklých podobách.Foto­grafická výstava Dlouhodobá výstava u rozhledny ve venkovních expozicíchNa výstavě Zahrada vašima očima můžetevidět 12 oceněných fotografií, které byly pořízeny v Botanické zahradě hl. m. Prahy v rámci fotosoutěže pořádané ve spolupráci s firmou ZEISS. Porota vybírala z více než 600 došlých snímků. Stejnojmenný kalendář na rok 2020 je v prodeji ve stáncích se suvenýry v areálu botanické zahrady.Dýně hrají všemi barvamido20.10­. Ornamentální zahradaHravost barev i oblé tvary jsou hitem letošního podzimu.Hřejivé tóny dýňových plodů rozzáří i sebesmutnější den. Odhalte jejich krásu během oblíbené výstavy v Ornamentální zahradě.Festival Slamák5.10.Zažijte venkov v Praze. Po vzoru anglických festivalů tuto akci připravuje dětská značka Pigy. Vystoupí naní například Anička Slováčková, Milan Peroutka, vítězka Porty 2018 Tereza Balonová, dětmi oblíbené prasátko Pigy nebo za přednášející influenceři Margit Slimáková, Lucie van Koten či Dominik Landsman. Jednodenní akce plná chutí, hudby, lidových zvyků a tradičních řemesel slibuje neobvyklé festivalové zóny, kde rodiče a jejich děti poznají lépe český venkov a regionální produkci. Na tuto akci platí zvláštní vstupné.Dýňové hrátky19.–20. 10.13–16 h Venkovní expozice, StráňZkuste si s dýněmi pohrát a popustit přitom uzdu své fantazii a tvořivosti. Zapojit se může opravdu každý. Záleží jen na zručnosti a odvaze. K dispozici budou různé podzimní přírodniny, dýně za drobný poplatek. Chcete-li, přineste si i vlastní neobvyklé plody a nástroje,
Botanická zahrada PrahaTrojská 800/196, 171 00 Praha 7 –Troja, +420 234 148 111, info@botanicka.czwww.botanicka.cz5/6které by se vám mohly při tvoření hodit. Výsledné objekty si lze odnést s sebou domů k podzimní výzdobě interiérů.Hallo­ween31. 10. od 15 hVenkovní expozice, StráňDlabání dýní v období Dušiček je starou keltskou tradicí. Plody k dlabání bude možné zakoupit přímo na místě. Pro děti budou do setmění připraveny soutěže a drobné úkoly. V 18 hodin vyjde tradiční večerní průvod s rozsvícenými dýněmi. Během odpoledne a večera bude také možnost zakoupit v občerstvení špekáček, opéct si ho a posedět u ohně. S sebou si nezapomeňte vzít oblečení, které je možné umazat, lžíci a nůž na dlabání.Intimní život rostlin7. 11. –5. 12.9–16 hFata MorganaVíte, jak to dělá kosatec?Co je sklápěčka značky Salvia? Nebo dokonce jak vyrobit semeno bez tatínka? Že ne? Přijďte se ponořit do tajů intimního života rostlin a zábavnou formou se dozvíte mnohé o jejich rozmnožování. Svatomartinský přípitek11. 11.od 11 hVinicesv. KláryPřijďte i letos ochutnat mladá vína českých vinařů a poodhalit tak tajemství kvality nového ročníku. Již tradičně vás zveme 11. 11. v 11 hodin ke slavnostnímu otevírání Svatomartinského vína na vinici sv. Kláry.

Botanická zahrada PrahaTrojská 800/196, 171 00 Praha 7 –Troja, +420 234 148 111, info@botanicka.czwww.botanicka.c

Komentáře

Přidat komentář

Kolik má pes nohou?